CENNIK CMENTARZA PARAFIALNEGO W WISZNICACH

Opłata za miejsce grzebalne na pochowanie tzw. pokładne na okres 20 lat:

- grób ziemny, murowany

- za wymianę pomnika

 

- 300,- zł

- 250,- zł

Opłata za wjazd podmiotu wykonującego usługę budowy pomnika, budowy grobowca, ustawienia nowego lub remontu pomnika, ułożenia kostki

- 100,- zł

Opłata pobierana od zakładu wykonującego usługę pogrzebową

- 300,- zł

Wyżej wymienione opłaty są przeznaczane na wysokie obecnie koszty wywozu śmieci i utrzymanie porządku na cmentarzu.

Regulamin Cmentarza Parafialnego w Wisznicach przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Wisznicach

Celem zapewnienia należnej czci zmarłym oraz dla porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego, powierza cmentarz wraz z urządzeniami szczególnej dbałości osób wykonujących na jego terenie prace i odwiedzających groby swoich bliskich oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu. 

Rozdział 1

Przepisy ogólne 

Cmentarz jest własnością Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Wisznicach. Służy do grzebania ciał zmarłych, wyrażenia pamięci i czci do zmarłych, modlitwie za nich; jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością.

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Wisznicach jest zarządcą cmentarza parafialnego w Wisznicach zwanym dalej “cmentarzem parafialnym” lub “cmentarzem”

Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Wisznicach i ma do pomocy wyznaczonego pełnomocnika (nadzór nad funkcjonowaniem Cmentarza Parafialnego), który w jego imieniu na cmentarzu pilnuje porządku i wykonuje konieczne prace. Na naszym cmentarzu tę posługę wypełnia Pan Henryk Stolarczuk (tel. 502056796), upoważniony przez Księdza Proboszcza i Radę Parafialną.

Dopełnianie formalności związanych z funkcjonowaniem cmentarza oraz usługami pogrzebowymi odbywa się w Kancelarii Parafialnej Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Wisznicach, ul Kościelna 2, u Administratora Cmentarza, którym jest proboszcz parafii (tel.: 83 378 20 27).

1.  Przepisy niniejszego Regulaminu są zgodne z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r., oraz Rozporządzeniem Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych z dnia 20 października 1972 r., wraz z późniejszymi zmianami.

2.  Regulamin rozróżnia trzy zasadnicze typy usług, świadczonych na terenie cmentarza:

 •  usługi cmentarne (zarządzanie cmentarzem),
 •  usługi pogrzebowe,
 •  usługi kamieniarskie.

3.  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

zarządzaniu cmentarzem - rozumie się przez to usługi cmentarne, do których należy: przyjmowanie zwłok do pochowania i zawieranie umów o użytkowanie grobu, przyjmowanie opłat cmentarnych, prowadzenie przewidzianej prawem ewidencji i dokumentacji, utrzymanie porządku, kopanie, murowanie i zasypywanie grobów, ekshumacje, obsługa uroczystości pogrzebowych i piecza nad ich godnym przebiegiem, troska o bezpieczeństwo osób i mienia, wykonywanie wszelkich prac związanych z ogrodzeniem, zagospodarowaniem i utrzymaniem terenu cmentarza, które to czynności należą do kompetencji Zarządcy.

usługach pogrzebowych – rozumie się przez to eksportację zwłok z miejsca zgonu do miejsca przechowywania, przewóz zwłok w kraju i na trasach międzynarodowych, przechowywanie zwłok, przygotowanie zwłok do pogrzebu, transport zwłok do miejsca grzebania i obsługa, załatwianie wszelkich spraw związanych z pochówkiem (odbiór karty zgonu, zakup miejsca, uzgadnianie terminu pogrzebu), sprzedaż trumien, urn, tablic, kwiatów, klepsydr i innych akcesoriów.

usługach kamieniarskich – rozumie się przez to wykonywanie wszelkich czynności związanych z montażem, demontażem lub naprawą nagrobka i opaski wokół nagrobka.

dysponencie grobu – rozumie się przez to osobę, która ma zawartą z Zarządcą umowę na użytkowanie grobu, w imieniu i za zgodą wszystkich osób posiadających do niego prawo.

prawie do grobu – rozumie się przez to określenie zakresu, czyli przedmiotu osobistych i materialnych uprawnień najbliższej rodziny wobec miejsca pochowania bliskiej osoby. Obejmuje to w szczególności dochowanie, przebudowę grobu, ekshumację, postawienie nagrobka i inne czynności z tym związane.

prawie do pochowania – rozumie się przez to określenie podmiotów w porządku określonym przez art. 10 ust. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, posiadających uprawnienia do pochówku i w konsekwencji do miejsca pochowania osoby bliskiej.

grobie murowanym – rozumie się przez to dół, w którym boki są murowane a nad trumną wykonuje się sklepienie.

grobie ziemnym – rozumie się przez to dół, w którym chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemia wydobytą z tego dołu.

4.  Kościół jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na terenie cmentarza. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.

5.  Zarządca wykonuje usługi cmentarne na podstawie niniejszego regulaminu stosując określone procedury, cenniki i formularze pism oraz zawiera stosowne umowy z innymi podmiotami.

6.  Wobec osób nie stosujących się do regulaminu będą wyciągane konsekwencje prawne i administracyjne. 

Rozdział 2

Przepisy porządkowe 

Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i na terenie całego cmentarza.

1.  Wszelkie prace przy grobach (w szczególności budowa katakumb, stawienie nagrobków, wykonanie opasek wokół nagrobków), które wpływają na kształt architektury cmentarza winny być zgłaszane.

2.  Niedozwolone na terenie cmentarza:

 • deptanie po grobach,
 • przebywanie osób w stanie nietrzeźwym,
 • palenie papierosów,
 • niszczenie zieleni i pojemników na śmieci,
 • wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych,
 • wypalanie śmieci,
 • wprowadzanie psów i innych zwierząt,
 • jeżdżenie rowerem,
 • ustawianie ławek, ogrodzeń itp., sadzenie drzew i krzewów,
 • handlowanie,
 • wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi.

3.  Krzyże mogą być ustawiane wyłącznie na mogiłach (umocowane trwale).

4.  Miejsca grzebalne podlegają opłatom za użytkowanie zgodnie z cennikiem. Za pochowanie na cmentarzu pobierane są opłaty, tzw. pokładne.

5. Na cmentarzu w wyznaczonych miejscach grzebalnych można pochować zmarłych:

 • parafian
 • inne osoby z poza parafii, które mają na cmentarzu parafialnym rodzinny grób.

6.  Sprawy związane z administrowaniem cmentarzem załatwiane są w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania.

7.  Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zmroku.

8.  Klucz do bramy cmentarnej znajduje się u pełnomocnika Pana Henryka Stolarczuka i wydawany jest tylko w dni robocze.

Rozdział 3

Organizacja uroczystości pogrzebowych

1.Czas pogrzebu uzgadnia się z proboszczem parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Wisznicach; należy przy tym przedłożyć akt zgonu zmarłego.

2.  Miejsce grzebania, rodzaj grobu uzgadnia się z wyznaczonym pełnomocnikiem proboszcza (Henrykiem Stolarczukiem), który dokonuje wykopu grobu i pobiera za tę pracę opłatę. Do jego obowiązków należy także zasypanie grobu i uporządkowanie miejsca obok grobu.

3. Przyjęcie zmarłego do pogrzebu odbywa się na wniosek osoby uprawnionej do pochowania i po:

udokumentowaniu prawa do grobu,

złożeniu w kancelarii parafialnej karty zgonu zarejestrowanej w USC,

złożeniu oświadczenia, że zmarły był osobą wierzącą oraz wskazaniu parafii, która będzie obsługiwać liturgię pogrzebu,

wniesieniu przewidzianych cennikiem opłat.

4. Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 r. - §6 pkt 1).

5. Do załatwienia formalności związanych z organizacją liturgii pogrzebu osoba uprawniona do pochowania może upoważnić inną osobę fizyczną lub prawną przez złożenie w kancelarii oświadczenia przewidzianego regulaminem.

Rozdział 4

Prowadzenie ewidencji i dokumentacji cmentarza

1. Zgłaszanie wszelkich spraw dotyczących grobów i cmentarza odbywa się wyłącznie w kancelarii parafialnej.

2. Kancelaria przechowuje i uaktualnia dokumentację grobów:

 • kartoteki grobów ( w porządku: sekcja, rząd, numer ),
 • dokumentację związaną z dysponowaniem grobem,
 • archiwariusze ( wewnętrzną dokumentację czynności zlecanych przy grobie ),
 • karty zgonu,
 • księgę cmentarną ( zmarłych ),
 • plansze sekcji z naniesionymi grobami.

3. Dane osobowe, przetwarzane i przechowywane w zbiorze danych Zarządcy, podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926) – z wyłączeniem art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 cyt. ustawy. Administratorem danych jest Zarządca.

4. Gromadzone dane w systemie informatycznym a także w formie tradycyjnej są odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione przetwarzanie.

5. Dysponent grobu przekazując swoje dane Zarządcy, wyraża jednocześnie zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w niezbędnym zakresie, a osobie której dane znajdują się w zbiorze danych Zarządcy, na każde żądanie przysługuje prawo do wglądu i uaktualnienia swoich danych.

6. Odbiorcą zgromadzonych danych może być każda osoba fizyczna i prawna, która zwróci się do Zarządcy z pisemnym wnioskiem, zawierającym informacje dotyczące Wnioskodawcy, jego stopnia pokrewieństwa, oraz dokładne określenie celu i zakresu wykorzystania udostępnionych danych, z zastrzeżeniem punktu 8.

7. Informacje dotyczące Dysponentów grobów i osób pochowanych w danym grobie przekazywane są wyłącznie najbliższej rodzinie, a kontakt pomiędzy dysponentami grobówsię jedynie za pośrednictwem kancelarii.

8. Każdy grób powinien mieć dysponenta, czyli osobę posiadającą aktualną umowę z Zarządcą na jego użytkowanie.

9. Prace wykonywane przy grobie, których nie zgłoszono w kancelarii cmentarza, i które nie zostały opłacone, nie zmieniają określonej w dokumentacji kwalifik

10. Przekazanie dysponowania grobem osobom nie posiadającym prawa do pochowania może nastąpić wyłącznie w sytuacji gdy grób jest pust

11. Grób ziemny, orazpojedynczy - jednokatakumbowy może ulec likwidacji gdy upłynęło 20 lat od ostatniego pochowania i nie uiszczono opłaty przedłużającej użytkowanie grobu (art. 7 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

12. Jeżeli grób murowany jest opuszczonym zawaliskiem i Zarządca nie ma żadnego kontaktu z rodziną to można go użyć do ponownych pochówków. Szczątki osób zmarłych z takiego grobu są składane pod nowo wybudowany grobowiec.

13. Wycinka, pielęgnacja i nasadzenia drzew i krzewów są przeprowadzane przez Zarządcę na prośbę dysponenta grobu.

14. Uznaje się, że decyzje dysponenta grobu są składane zawsze za wiedzą i zgodą wszystkich uprawnionych (pochowanie, ekshumacja, zmiana stanu prawnego itp.). Uprawnieni do grobu mają prawo składania zastrzeżeń od decyzji dysponenta.

15. Osoby składające przed Zarządcą oświadczenia ponoszą całkowitą odpowiedzialność  za ich treść. W przypadku ujawnienia i udokumentowania oświadczenia nieprawdy, zawarte umowy o dysponowanie grobem automatycznie wygasają.

16. Rodzina zmarłego jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia. To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych.

17. Wszelkie śmieci, pozostałości po wieńcach, kwiatach, zniczach winny być niezwłocznie usuwane z grobów przez jego użytkowników i składane na miejscu do tego przeznaczonym.  

Rozdział 5

Prowadzenie prac na terenie cmentarza

1. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu np.:

ekshumację zwłok,

budowę nowego pomnika,

remont pomnika, np. naprawa, bądź wymiana płyty, tablicy,

budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie.

2. Na grobach można ustawiać nagrobki, jednakże przed przystąpieniem do realizacji tej inwestycji należy uzyskać zezwolenie od proboszcza parafii z podanymi wymiarami zewnętrznymi

3. Kamieniarz ma prawo wykonywać na cmentarzu swoje prace tylko wtedy, gdy posiada zezwolenie. Do wykonania pomnika systemem gospodarczym trzeba mieć podobną zgodę.

4. Prace przy nagrobku (obramowaniu) itp. należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach, ani sporów z sąsiednimi użytkownikami. Inwestor dba też o uprzątnięcie miejsca po wykonaniu pracy.

5. Pozostałości po starych rozebranych pomnikach winny być niezwłocznie usunięte z terenu cmentarza.

6. Budowa i przebudowa grobu jest realizowana przez Zarządcę na wniosek dysponenta grobu.

7. Zarządca cmentarza na wykonane przez siebie katakumby udziela 20 letniej gwarancji.

8. Ekshumacje są przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001r. oraz warunkami określonymi przez Sanepid.

9. Po ekshumacji z grobu ziemnego umowa o użytkowanie grobu automatycznie wygasa a miejsce przechodzi do dyspozycji Zarządcy.

10. Obowiązkiem Zarządcy jest dbałość o czystość i porządek na terenie cmentarza.

11. Drzewostan podlega okresowej pielęgnacji (wycinka drzew zagrażających, chorych, podkrzesywanie i usuwanie posuszu ).

12. Śmieci z terenów cmentarzy są usuwane cyklicznie przez Zarządcę, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem MIOŚ i zalecanymi zasadami segregacji.

13. Wykonywanie prac przy grobach przez inne podmioty odbywa się na podstawie zawartych z nimi umów oraz z poszanowaniem postanowień niniejszego regulaminu.

14. Każda firma mająca stosowne uprawnienia może wykonywać usługi na terenie cmentarza parafialnego w Wisznicach po uiszczeniu odpowiedniej opłaty w kancelarii parafialnej i uzgodnieniu warunków i zakresu prac (szerokość komory grobowej, głębokość wykopu, odstęp od innych grobów itd.) z Panem Henrykiem Stolarczukiem.

15. Opłatę wnosi właściciel lub przedstawiciel danej firmy.

16. Wykonawcy wszelkich robót kamiennych i budowlanych, wykonywanych przy grobach, zobowiązani są do uporządkowania terenu, wywozu gruzu i resztek poprzedniego wystroju grobu, jak również nadmiaru ziemi. Zabrania się mycia i czyszczenia narzędzi oraz sprzętu do prac kamieniarskich i budowlanych na terenie cmentarza.

17. Wykonawca robót kamieniarskich lub innych usług cmentarnych, zobowiązany jest do przerwania prac w przypadku, gdy w sąsiedztwie odbywa się pogrzeb.

18. Do dysponenta grobu należy dbałość o czystość i porządek przy grobie oraz stan techniczny nagrobka.

19. Za jakiekolwiek szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika odpowiedzialna jest rodzina opiekująca się grobem.

20. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.

21. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie.   

Rozdział 6

Firmy zewnętrzne (zasady wykonywania usług na terenie cmentarza przez inne podmioty)

1. Wykonywanie wszelkich prac na terenie cmentarza (w szczególności usługi kamieniarskie, pogrzebowe, pielęgnacja zieleni) przez inne podmioty wymaga zawarcia odpowiedniej umowy z Zarządcą.

2. Podmioty, które nie mają zawartych stałych umów zobowiązane są do uzyskania od Zarządcy jednorazowego pozwolenia na wykonanie usługi.

3. Wszyscy Wykonawcy mają prawo do świadczenia usług na jednakowych warunkach.

4. Od Wykonawców oczekuje się przestrzegania umów i wykonywania usług o najwyższym stopniu jakości i dbałości o czystość cmentarza.

5. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na cmentarzu.

6. Zarządca może odmówić podpisania umowy z Wykonawcami nie gwarantującymi spełnienia wymaganych standardów usług.

7. Usługi związane z robotami kamieniarskimi oraz wszystkimi pracami budowlanymi, można prowadzić po zgłoszeniu ich w kancelarii parafialnej i wniesieniu stosownych opłat.

8. Wykonawcy wszelkich robót kamiennych i budowlanych, wykonywanych przy grobach, zobowiązani są do uporządkowania terenu, wywozu gruzu i resztek poprzedniego wystroju grobu, jak również nadmiaru ziemi. Zabrania się mycia i czyszczenia narzędzi oraz sprzętu do prac kamieniarskich i budowlanych na terenie cmentarza.

9. Wykonawca robót kamieniarskich lub innych usług cmentarnych, zobowiązany jest do przerwania prac w przypadku, gdy w sąsiedztwie odbywa się pogrzeb.

10.Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem, a mogące być przedmiotem nieporozumień czy sporów będą rozpatrywane indywidualnie przez zarządcę cmentarza lub jego pełnomocnika.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Parafialną Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Wisznicach.  

Wisznice, dnia 15.05.2013 r.